Ecovadis - Hướng đi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững

Ecovadis là gì?

EcoVadis là một tổ chức chuyên về đánh giá và xếp hạng Trách Nhiệm Xã Hội và Kinh Doanh Bền Vững của các công ty trên toàn cầu. Họ cung cấp một dịch vụ toàn diện dựa trên nền tảng SaaS (Software as a Service) dựa trên điện toán đám mây.

 
 

 

Xếp hạng Ecovadis

Xếp hạng EcoVadis bao gồm một loạt các hệ thống quản lý phi tài chính, bao gồm các khía cạnh quan trọng sau:

 
 • Môi trường: Đánh giá tác động của công ty đối với môi trường, bao gồm việc quản lý tài nguyên tự nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

 • Lao động và Nhân quyền: Đánh giá các biện pháp liên quan đến quản lý lao động, bao gồm quyền và điều kiện làm việc của người lao động.

 • Đạo đức: Đánh giá đạo đức kinh doanh và phương thức thực hiện các hoạt động kinh doanh.

 • Mua sắm bền vững: Đánh giá các biện pháp và chiến lược mua sắm của công ty liên quan đến bền vững và công bằng trong chuỗi cung ứng.

Đánh giá Trách Nhiệm Xã Hội của EcoVadis dựa trên việc thu thập và xem xét tài liệu và bằng chứng từ công ty được đánh giá. Quá trình đánh giá này bao gồm các giai đoạn sau:

 
 • Đăng Ký: Công ty đăng ký tham gia đánh giá EcoVadis.

 • Bảng câu hỏi: Công ty điền các thông tin và tài liệu liên quan vào bảng câu hỏi của EcoVadis.

 • Phân tích chuyên gia: EcoVadis tiến hành phân tích dữ liệu và tài liệu được cung cấp bởi công ty.

 • Kết quả: Công ty nhận được điểm số từ 0 đến 100 và chứng nhận theo hạng Vàng, Bạc, hoặc Đồng. Kết quả đánh giá cung cấp hướng dẫn về điểm mạnh và lĩnh vực cải thiện để công ty có thể phát triển kế hoạch hành động để cải thiện hiệu suất bền vững của họ.

Cách tính điểm tổng thể Ecovadis

Điểm số tổng thể của công ty EcoVadis phản ánh chất lượng của hệ thống quản lý CSR (Corporate Social Responsibility) của họ tại thời điểm đánh giá. Mức công nhận của EcoVadis CSR được xác định dựa trên phần trăm xếp hạng của EcoVadis của công ty trong các chủ đề tối thiểu.

 

 

 • Bạch kim - top 1%: Để đạt cấp độ này, tổng điểm từ đánh giá EcoVadis của công ty cần nằm trong khoảng từ 78 đến 100 điểm.

 • Vàng - top 5%: Các công ty đạt cấp độ Vàng phải có tổng điểm từ 70 đến 77 điểm trong đánh giá EcoVadis. Chúng thuộc vào tốp 5% tốt nhất trong danh sách.

 • Bạc - top 25%: Để đạt cấp độ Bạc, công ty cần có tổng điểm từ 59 đến 69 điểm trong đánh giá EcoVadis. Các công ty này thuộc vào tốp 25% tốt nhất.

 • Đồng - top 50%: Các công ty ở cấp độ Đồng có tổng điểm từ 50 đến 58 điểm trong đánh giá EcoVadis, và chúng thuộc vào top 50% dưới đánh giá này.

 

Đánh giá EcoVadis tập trung vào 21 vấn đề chính và chia thành 4 lĩnh vực quan trọng, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như Nguyên tắc Global Compact, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tiêu chuẩn của Global Reporting Initiative (GRI), tiêu chuẩn ISO 26000 và các bộ quy tắc của CERES.

 

 

Lợi ích sản xuất bền vững theo Ecovadis

 
 

 

 

 

Việc thực hiện sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn EcoVadis mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các công ty. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 
 • Giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng: Sản xuất bền vững giúp tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng bằng cách đảm bảo rằng các tài nguyên và quy trình sản xuất được quản lý hiệu quả. Điều này giúp giảm nguy cơ sự cố và ngắt quãng trong chuỗi cung ứng.

 • Bảo vệ thương hiệu và uy tín công ty: Công ty thực hiện sản xuất bền vững thường được xem xét cao hơn trong mắt khách hàng và đối tác kinh doanh. Điều này giúp bảo vệ thương hiệu và uy tín của công ty, đồng thời giảm chi phí phục hồi sau các vụ vi phạm hoặc bê bối.

 • Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và tăng giá trị: Các công ty thực hiện Trách Nhiệm Xã Hội và Kinh Doanh Bền Vững thường thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư và nguồn vốn bền vững. Điều này có thể giúp công ty tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn và tạo ra giá trị bền vững dài hạn.

 • Lợi thế thị trường: Ngày càng nhiều người tiêu dùng yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty có chuỗi cung ứng xanh và có trách nhiệm xã hội. Điều này tạo ra lợi thế thị trường cho các công ty thực hiện sản xuất bền vững, giúp họ thu hút và duy trì khách hàng trung thành.

 

Đối với EcoVadis, một hệ thống quản lý bền vững hiệu quả bao gồm những yếu tố sau: Chính sách, Hành động và Báo cáo kết quả.

Ba lớp quản lý này được phân thành bảy chỉ số quản lý: Chính sách (POLI), Xác nhận (ENDO), Biện pháp (MESU), Chứng nhận (CERT), Tính bao phủ – Triển khai hành động (COVE), Báo cáo (REPO) 360° Watch Findings.

 

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho chứng nhận Ecovadis

Để chuẩn bị cho chứng nhận EcoVadis, các doanh nghiệp cần tuân theo các hướng dẫn và yêu cầu của EcoVadis. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần xem xét:

 
 • Hiểu về phương pháp luận của EcoVadis: Để thành công trong quá trình chứng nhận, doanh nghiệp cần hiểu rõ phương pháp luận của EcoVadis, bao gồm 7 nguyên tắc quản lý, 21 tiêu chí CSR trên 4 chủ đề (môi trường, lao động & quyền con người, đạo đức, mua sắm bền vững), quy trình thu thập dữ liệu và đánh giá, và việc sử dụng công nghệ và phân tích chuyên gia.

 

 

 
 • Chuẩn bị tài liệu minh chứng: Tài liệu hỗ trợ là một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá của EcoVadis. Các tài liệu này cần phải có tên công ty, logo, ngày thực hiện và/hoặc ngày xem xét. Các tài liệu chính sách cần bao gồm mục tiêu định tính và/hoặc định lượng và tồn tại trước hơn ba tháng trước khi được tải lên nền tảng EcoVadis. Thời hạn hiệu lực cho một chính sách là tám năm. Các tài liệu hỗ trợ hành động nên mô tả cách chúng đóng góp vào việc giảm thiểu các rủi ro liên quan. Thời hạn hiệu lực của họ là tám năm. Kết quả báo cáo KPI có thời hạn hiệu lực là hai năm.

 • Số lượng tài liệu: EcoVadis chỉ cho phép tải lên tối đa 55 tài liệu mới cho một lần đánh giá. Doanh nghiệp cần xác định các tài liệu quan trọng nhất để tải lên nền tảng.

 • Chuẩn bị chính sách và biện pháp: Để đáp ứng các tiêu chuẩn của EcoVadis, doanh nghiệp cần thiết lập chính sách và biện pháp liên quan đến Trách Nhiệm Xã Hội và Kinh Doanh Bền Vững. Các biện pháp này cần được thiết kế để giảm thiểu các rủi ro và thực hiện các cam kết bền vững.

 • Xem xét tỷ lệ trọng số của các chỉ số quản lý: Cần hiểu rõ tỷ lệ trọng số của các chỉ số quản lý trong hệ thống đánh giá EcoVadis, bao gồm Policies (POLI), Endorsements (ENDO), Measures (MESU), Certifications (CERT), Coverage – Deployment of Actions (COVE), Reporting (REPO) và 360° News Monitoring (360). Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất để cải thiện điểm số.

Sự hỗ trợ từ ISC Việt Nam có thể giúp cho doanh nghiệp bạn

 

 
 • Hiểu rõ tiêu chuẩn EcoVadis: Các chuyên gia của ISC có kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn và yêu cầu của EcoVadis. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ và tuân thủ các quy định này.

 • Đánh giá hiện trạng và đề xuất cải tiến: ISC có thể tiến hành đánh giá mô hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp bạn, xác định các điểm mạnh và điểm yếu, và đề xuất các biện pháp cải tiến cụ thể để tăng điểm EcoVadis.

 • Phát triển giải pháp tùy chỉnh: Chuyên gia của ISC có thể tùy chỉnh các giải pháp dựa trên yêu cầu và đặc thù của doanh nghiệp của bạn, giúp bạn giải quyết các lỗ hổng và đáp ứng các yêu cầu đặc biệt.

 • Xây dựng kế hoạch hành động bền vững: ISC có thể giúp bạn xây dựng kế hoạch hành động bền vững, bao gồm việc thiết lập chính sách, quy trình và hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn EcoVadis.

 • Hỗ trợ trong chuẩn bị tài liệu minh chứng: Chuyên gia của ISC có thể hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị tài liệu minh chứng đáp ứng yêu cầu của EcoVadis.

 • Đánh giá hiệu suất và duy trì điểm số: ISC có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất sau khi đạt được chứng nhận EcoVadis và đề xuất biện pháp duy trì và cải thiện điểm số theo thời gian.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc !

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net

#Website: https://iscvietnam.net

Văn Phòng ISC Việt Nam

➤ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

➤ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

➤ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image