Chương trình Huy chương và Huy hiệu EcoVadis 2024 - Hỗ trợ tư vấn chứng nhận đạt huy chương

Chương trình Huy chương và Huy hiệu EcoVadis 2024

Nếu bạn đang tìm kiếm những thay đổi sắp tới đối với chương trình huy chương của chúng tôi, bạn đã đến đúng nơi. Vào năm 2024, chúng tôi sẽ giới thiệu một số thay đổi đối với chương trình huy chương của mình để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn phù hợp với bối cảnh pháp lý thay đổi và vai trò phát triển của tính bền vững trong kinh doanh, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo vệ chống lại các trường hợp tẩy xanh ngày càng tăng trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao giải cho những công ty hàng đầu đồng thời công nhận các công ty đang bắt đầu hành trình bền vững của họ.

Chương trình Huy chương EcoVadis công nhận các công ty đủ điều kiện đã hoàn thành quy trình đánh giá EcoVadis và chứng minh một hệ thống quản lý tương đối mạnh mẽ giải quyết các tiêu chí bền vững, như được nêu trong phương pháp EcoVadis.

Các cấp độ huy chương EcoVadis

Huy chương EcoVadis sẽ được trao cho các công ty trong 35 phần trăm hàng đầu trên tất cả các khách hàng được xếp hạng EcoVadis. Dưới đây là các mức huy chương được cập nhật:


Top 1%


Top 5%