Đăng ký K-REACH

Đạo luật Đăng ký và Đánh giá Hóa chất (được gọi là Korea REACH) đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 4 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Vào tháng 12 năm 2016, Bộ Công thương Môi trường (MoE) bắt đầu sửa đổi K-REACH và K-REACH sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Mục đích của K-REACH là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường thông qua các điều khoản sau:

 • Đăng ký/thông báo hóa chất

 • Miễn đăng ký hoặc thông báo về chất hóa học

 • Thông báo về các chất phải kiểm soát chuyên sâu & Thông báo về sản phẩm có chứa hóa chất kiểm soát chuyên sâu

 • Cung cấp thông tin

Bộ Môi trường (MoE) chịu trách nhiệm đăng ký và đánh giá các chất hóa học theo Đạo luật này.

Theo Korea REACH, chúng tôi đã tóm tắt một số ngày quan trọng như sau:

31 tháng 12 năm 2030

Thời hạn đăng ký chất vượt quá 1t/năm.

31 tháng 12 năm 2027

Thời hạn đăng ký chất vượt quá 10t/năm

31 tháng 12 năm 2024

Thời hạn đăng ký chất vượt quá 100t/năm

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thời hạn đăng ký chất CMR vượt quá 1t/năm và chất vượt quá 1000 tấn/năm

Ngày 30 tháng 6 năm 2019

Hạn chót đăng ký trước K-REACH

Ngày 1 tháng 1 năm 2019

Bắt đầu K-REACH sửa đổi

Ngày 1 tháng 7 năm 2018

Kết thúc thời gian gia hạn - Đăng ký chung PEC

Ngày 1 tháng 7 năm 2015

Phát hành lô chất PEC đầu tiên phải đăng ký theo K-REACH

Ngày 1 tháng 1 năm 2015

"K-REACH" có hiệu lực

Phạm vi của K-REACH

Korea REACH không áp dụng cho:

① Vật liệu phóng xạ quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật An toàn hạt nhân.

② Thuốc được định nghĩa tại điểm 4 Điều 2 của Đạo luật Dược phẩm và các loại thuốc bán thuốc được định nghĩa tại điểm 7 của Điều khoản nói trên.

③ Ma túy được định nghĩa tại khoản 1 Điều 2 của Đạo luật kiểm soát ma túy.

④ Mỹ phẩm quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Mỹ phẩm và nguyên liệu dùng làm mỹ phẩm.

⑤ Thuốc trừ sâu được xác định tại điểm 1 Điều 2 của Đạo luật kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật và các hoạt chất được xác định tại điểm 3 của Điều khoản nói trên.

⑥ Phân bón được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật kiểm soát phân bón.

⑦ Thực phẩm được quy định tại điểm 1 Điều 2 của Đạo luật vệ sinh thực phẩm, phụ gia thực phẩm được xác định tại điểm 2 của Điều nói trên, thiết bị quy định tại điểm 4 của Điều nói trên, hộp đựng và bao bì được xác định tại điểm 5 của Điều khoản nói trên.

⑧ Thức ăn được định nghĩa tại khoản 1 Điều 2 của Đạo luật kiểm soát thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho cá.

⑨ Chất nổ được định nghĩa tại Điều 2 (3) của Đạo luật Kiểm soát Súng, Kiếm và Chất nổ.

⑩ Các loại đạn dược quy định tại Điều 2 của Đạo luật Quản lý Vật tư Quân sự và đoạn 2 Điều 3 của Đạo luật Chương trình Mua sắm Quốc phòng (không bao gồm các mặt hàng thông thường quy định tại Điều 3 của Đạo luật Quản lý Vật tư Quân sự).

⑪ Thực phẩm chức năng sức khỏe được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Thực phẩm chức năng sức khỏe.

⑫ Thiết bị y tế được quy định tại Điều 2 (1) của Đạo luật Thiết bị Y tế.

⑬ Sản phẩm vệ sinh được xác định tại khoản 1 Điều 2 của Đạo luật kiểm soát sản phẩm vệ sinh.

⑭ Các chất diệt khuẩn và sản phẩm diệt khuẩn được quy định tại điểm 7 và 8 Điều 3 của Đạo luật kiểm soát an toàn các sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn.

Tổng quan về K-REACH

K-REACH,Hàn Quốc,REACH,Hóa chất,Đánh giá,Chất

Đăng ký trước

Theo các yêu cầu của K-REACH sửa đổi, các nhà sản xuất/nhập khẩu đã sản xuất hoặc nhập khẩu ít nhất một tấn mỗi năm một chất hiện có trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 phải nộp đơn đăng ký trước từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày Ngày 30 tháng 6 năm 2019. Các doanh nghiệp đã hoàn thành việc đăng ký trước có thể được hưởng thời gian ân hạn đăng ký tương ứng dựa trên phạm vi trọng tải cũng như mức độ nguy hiểm của các chất.

K-REACH,Hàn Quốc,REACH,Đăng ký,Hóa chất,Đánh giá

Các doanh nghiệp chưa hoàn thành việc đăng ký trước hoặc đăng ký không thể tiếp tục sản xuất/xuất nhập khẩu các chất vượt quá 1 tấn/năm sau ngày 1 tháng 7 năm 2019. Nếu doanh nghiệp liên quan sản xuất/nhập khẩu/sử dụng trái phép các chất này thì doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc bị phạt tiền không quá 100.000.000 won, tùy theo số lượng hoạt động vi phạm pháp luật và mức độ vi phạm. 

Sự đăng ký

Doanh nghiệp có ý định sản xuất, nhập khẩu các chất sau đây có nghĩa vụ phải đăng ký K-REACH:

 • Ít nhất 0,1 tấn/năm hóa chất mới;

 • Các chất hiện có được sản xuất, nhập khẩu hoặc bán với số lượng lớn hơn 1 tấn/năm;

Chất mới được sản xuất, nhập khẩu với số lượng lớn hơn 0,1 tấn/năm phải đăng ký trước khi sản xuất, nhập khẩu. Thời gian ân hạn (dành cho các chất đã đăng ký trước) sẽ được cấp cho các chất hiện có được sản xuất hoặc nhập khẩu với số lượng lớn hơn 1 tấn/năm.

Tương tự như EU REACH, các nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu hóa chất hoặc sản phẩm có chứa chất hóa học nguy hiểm vào Hàn Quốc có thể chỉ định Đại diện duy nhất để thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo K-REACH.

Định nghĩa chất mới

Chất mới được định nghĩa là chất không có trong Danh sách hóa chất hiện có của Hàn Quốc (KECL) , bao gồm: 

 • Các chất hóa học được đưa ra thị trường Hàn Quốc trước ngày 2 tháng 2 năm 1991 và được Bộ Môi trường thông báo ngày 23 tháng 12 năm 1996; Và

 • Hóa chất đã được kiểm tra độ độc theo quy định trước đây hoặc quy định của Luật này sau ngày 2 tháng 2 năm 1991 và được Bộ trưởng Bộ Môi trường công bố.

Thông tin cần thiết để đăng ký

Các thông tin sau đây là cần thiết để đăng ký:

 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc đại diện duy nhất.

 • Thông tin xác định một chất hóa học bao gồm tên, công thức phân tử và công thức đồ họa.

 • Xác định mục đích sử dụng của chất hóa học.

 • Phân loại và ghi nhãn hóa chất.

 • Các tính chất vật lý và hóa học.

 • Dữ liệu nguy hiểm (dữ liệu độc tính/độc tính sinh thái).

 • Rủi ro liên quan đến chất hóa học bao gồm các tình huống phơi nhiễm mô tả cách xử lý và kiểm soát chất đó (Chỉ áp dụng khi chất đó được sản xuất hoặc nhập khẩu với số lượng 10 tấn trở lên mỗi năm).

 • Hướng dẫn sử dụng an toàn (bao gồm thiết bị bảo hộ, ứng phó với vụ nổ, hỏa hoạn hoặc rò rỉ).

 • Các thông tin khác quy định tại Nghị định của Bộ trưởng Môi trường.

Đăng ký - Nộp chung

Các doanh nghiệp dự định đăng ký các chất hóa học hiện có trong thời gian ân hạn đăng ký sẽ nộp đơn đăng ký riêng lẻ, nhưng trong trường hợp dữ liệu xin đăng ký. Tuy nhiên, liên quan đến dữ liệu cần thiết cho việc đăng ký, chẳng hạn như dữ liệu thử nghiệm các chất hóa học nguy hiểm, họ phải cùng nhau nộp những dữ liệu đó bằng cách thành lập một tập đoàn. Thủ tục đăng ký chung như sau:

K-REACH,Hàn Quốc,REACH,Đăng ký,Hóa chất,Đánh giá

Đăng ký - Đăng ký Polymer

Đăng ký polyme yêu cầu ít dữ liệu hơn về các đặc tính của polyme, ví dụ như kiểm tra độ ổn định axit/bazơ và kiểm tra hàm lượng monome còn lại so với đăng ký thông thường (không phải polyme).

Theo khoản 3 điều 2 của Nghị định thực thi K-REACH, polyme được định nghĩa là chất đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Nó phải bao gồm các phân tử trong đó ít nhất một loại đơn vị monome được lặp lại liên tục.

 • Nó phải thể hiện sự phân bố đặc trưng của khối lượng phân tử theo số lượng lặp đi lặp lại của các đơn vị monome trong mỗi phân tử.

 • Các phân tử của nó có ít nhất ba đơn vị monome tạo thành liên kết cộng hóa trị với ít nhất một đơn vị monome hoặc các chất phản ứng khác phải chiếm ít nhất 50%.

 • Các phân tử có cùng trọng lượng phân tử của nó không được vượt quá 50% tỷ lệ trọng lượng.

Các chất hóa học được miễn đăng ký hoặc thông báo

Các chất thuộc bất kỳ khoản nào sau đây có thể được miễn đăng ký:

 1. Một chất hóa học được nhập khẩu có trong máy móc.

 2. Hóa chất được nhập khẩu cùng với máy móc, thiết bị để chạy thử.

 3. Là chất hóa học trong sản phẩm ở trạng thái rắn, có hình dạng đặc trưng cho một chức năng nhất định và không thải ra trong quá trình sử dụng.

 4. Là hóa chất được Bộ trưởng Bộ Môi trường chỉ định và thông báo công khai sau khi được Ủy ban đánh giá chất hóa học cân nhắc, có mức độ rủi ro cực kỳ thấp.

 5. Tạp chất, sản phẩm phụ, khoáng chất, quặng, thủy tinh, mỡ/dầu thực vật, hydro và oxy, v.v.

 6. Bản thân chất tồn tại trong tự nhiên hoặc chất thu được bằng cách sử dụng con người, máy móc hoặc trọng lực đối với chất tồn tại trong tự nhiên hoặc bằng cách chọn lọc sau khi hòa tan hoặc nổi trong nước.

 7. Một bazơ bao gồm DNA hoặc RNA, nucleoside là sự kết hợp giữa bazơ và đường.

Các chất sau đây cũng sẽ được miễn đăng ký hoặc thông báo sau khi có xác nhận miễn đăng ký. Hồ sơ xin xác nhận miễn đăng ký được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý thông tin về chất hóa học trước khi sản xuất, nhập khẩu chất đó:

 • Thuốc thử để thử nghiệm, nghiên cứu hoặc kiểm tra.

 • Đối với chất hóa học để sản xuất demo, hồ sơ có thể được nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chất đó được sản xuất hoặc nhập khẩu (trong vòng 14 ngày cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018).

Cung cấp thông tin

Bất cứ ai chuyển giao một chất hóa học hoặc chế phẩm có chứa chất đó đã đăng ký phải cung cấp các thông tin sau cho người dùng tiếp theo:

 • Tên hoặc tên thương mại, địa điểm, số điện thoại của cơ sở cung cấp thông tin an toàn hóa chất.

 • Tên sản phẩm và tên hoặc tên chung của chất hóa học liên quan.

 • Số đăng ký hoặc số báo cáo và số sê-ri của chất hóa học liên quan.

 • Phân loại và ghi nhãn hóa chất liên quan.

 • Việc sử dụng có sẵn hoặc việc sử dụng bị hạn chế đối với việc sử dụng chất hóa học liên quan.

 • Tính chất vật lý và hóa học của chất hóa học liên quan và thông tin liên quan đến cơ thể con người và các mối nguy môi trường.

 • Thông tin tóm tắt về kịch bản phơi nhiễm và thông tin rủi ro như các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

 • Thông tin liên quan đến việc sử dụng an toàn hóa chất liên quan như phương pháp vận hành hóa chất liên quan, các biện pháp khẩn cấp như hỏa hoạn, cách kiểm soát tại thời điểm rò rỉ, thiết bị bảo hộ và phương pháp xử lý.

 • Thông tin quy định đối với chất hóa học liên quan.

Thông báo về các chất phải kiểm soát chuyên sâu & Thông báo về sản phẩm có chứa hóa chất kiểm soát chuyên sâu

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm có chứa chất kiểm soát chuyên sâu phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Môi trường trước khi sản xuất, nhập khẩu nếu sản phẩm đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện sau:

1) Trọng lượng của từng chất kiểm soát ưu tiên trong sản phẩm vượt quá 0,1 phần trăm trọng lượng.

2) Tổng trọng lượng của từng chất được ưu tiên kiểm soát có trong tổng sản phẩm vượt quá một tấn mỗi năm.

Các chất thuộc bất kỳ chất nào sau đây là chất được ưu tiên kiểm soát:

 • Một chất có thể hoặc được cho là có khả năng gây ung thư, gây đột biến, độc hại cho quá trình sinh sản hoặc gây rối loạn hệ thống nội tiết đối với con người hoặc động vật.

 • Một chất dễ dàng tích lũy trong cơ thể con người, động vật hoặc thực vật và tồn tại lâu dài trong môi trường.

 • Một chất có thể gây tổn thương các cơ quan như phổi, gan và thận của con người nếu con người tiếp xúc với chất này trong thời gian dài hoặc nhiều lần.

 • Chất có thể gây ra mức độ nguy hiểm nghiêm trọng tương đương hoặc cao hơn cho con người, động vật hoặc thực vật so với các chất trên.

Dịch vụ tuân thủ hóa chất Hàn Quốc của chúng tôi

 • K-REACH (muộn) Đăng ký trước.

 • Đăng ký K-REACH.

 • Dịch vụ đăng ký chính K-REACH.

 • Điều tra chất mới.

 • Đơn xin miễn đăng ký K-REACH.

 • Báo cáo an toàn hóa chất.

 • Hỗ trợ kỹ thuật.

 • Chuẩn bị SDS và nhãn Hàn Quốc.

LIÊN HỆ VỚI #ISC_VIỆT_NAM ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC

Ms. Vân Phạm

#Hotline: 0933 09 6426

#Email: van.pham@iscvietnam.net 

Ms Lan Anh

#Hotline: 0824 647 279

#Email: anh.nguyen@iscvietnam.net

#Websitehttps://iscvietnam.net

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image