Báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo mẫu nào?

Báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương theo mẫu nào?

Tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương, như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng

a) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu

b) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động phát tán từ nhiên liệu

2. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU)

a) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp hóa chất

b) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp luyện kim

c) Phát thải khí nhà kính từ sử dụng các sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

HFCs

Tổng

I

NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

I.1

Các hoạt động đốt nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Công nghiệp năng lượng

 

 

 

 

 

a

Sản xuất điện và nhiệt

 

 

 

 

 

b

Sản xuất điện

 

 

 

 

 

c

Lọc hóa dầu

 

 

 

 

 

d

Sản xuất nhiên liệu rắn và ngành công nghiệp năng lượng khác

 

 

 

 

 

đ

Sản xuất nhiên liệu rắn

 

 

 

 

 

e

Chế biến khí

 

 

 

 

 

2

Công nghiệp sản xuất

 

 

 

 

 

a

Sắt và thép

 

 

 

 

 

b

Hóa chất và hóa dầu

 

 

 

 

 

c

Giấy, bột giấy và in ấn

 

 

 

 

 

d

Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

 

 

 

 

 

đ

Khoáng phi kim

 

 

 

 

 

e

Thiết bị vận tải

 

 

 

 

 

g

Thiết bị, máy móc

 

 

 

 

 

h

Khai khoáng

 

 

 

 

 

i

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

 

 

 

 

 

k

Dệt may và đồ da

 

 

 

 

 

l

Công nghiệp không xác định

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

a

Thương mại và Dịch vụ

 

 

 

 

 

b

Dân dụng

 

 

 

 

 

I.2

Phát tán từ nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Khai thác than

 

 

 

 

 

a

Khai thác than hầm lò

 

 

 

 

 

b

Khai thác than lộ thiên

 

 

 

 

 

2

Khai thác dầu và khí tự nhiên

 

 

 

 

 

a

Dầu

 

 

 

 

 

b

Khí tự nhiên

 

 

 

 

 

II

IPPU

 

 

 

 

 

II.1

Công nghiệp hóa chất

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất Amoniac

 

 

 

 

 

2

Quá trình sản xuất axit Nitric

 

 

 

 

 

II.2

Luyện kim

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất sắt thép

 

 

 

 

 

II.3

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 

 

 

 

 

1

Quá trình sử dụng chất chữa cháy

 

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào?

Tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải được quy định như sau:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải hàng không

2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường bộ

3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường sắt

4. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường thủy

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

Tổng

I

GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

I.1

Các hoạt động tiêu thụ năng lượng

 

 

 

 

1

Hàng không

 

 

 

 

2

Đường bộ

 

 

 

 

3

Đường sắt

 

 

 

 

4

Đường thủy

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Trân trọng!

 

Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng?

Tại mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng, như sau:

BỘ XÂY DỰNG

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất xi măng

2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất vôi

3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

4. Phát thải khí nhà kính từ tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

HFCs

Tổng

I

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

     

1

Quá trình sản xuất xi măng

     

2

Quá trình sản xuất vôi

     

3

Quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

     

II

Tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

     

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

Mẫu báo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như thế nào?

Theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về mẫu báo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được quy định như sau:

TÊN CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BÁO CÁO

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm...

I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

II. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

1. Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

III. Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

1. Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính (phương pháp thu thập số liệu, hệ số phát thải).

2. Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở.

3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

4. Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ

 

Tổng hợp Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo quy định mới

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chúng tôi cung cấp biểu mẫu áp dụng trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Bao gồm, biểu mẫu áp dụng của Bộ Công thương, Bộ giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ xây dựng và đối với cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính.

Cơ sở pháp lý: 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2020

- Nghị định 06/2022/NĐ-CP

1. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công thương

>>> Mẫu số 01 phụ lục II ban hành tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng

a) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu

b) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động phát tán từ nhiên liệu

2. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU)

a) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp hóa chất

b) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp luyện kim

c) Phát thải khí nhà kính từ sử dụng các sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

HFCs

Tổng

I

NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

I.1

Các hoạt động đốt nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Công nghiệp năng lượng

 

 

 

 

 

a

Sản xuất điện và nhiệt

 

 

 

 

 

b

Sản xuất điện

 

 

 

 

 

c

Lọc hóa dầu

 

 

 

 

 

d

Sản xuất nhiên liệu rắn và ngành công nghiệp năng lượng khác

 

 

 

 

 

đ

Sản xuất nhiên liệu rắn

 

 

 

 

 

e

Chế biến khí

 

 

 

 

 

2

Công nghiệp sản xuất

 

 

 

 

 

a

Sắt và thép

 

 

 

 

 

b

Hóa chất và hóa dầu

 

 

 

 

 

c

Giấy, bột giấy và in ấn

 

 

 

 

 

d

Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

 

 

 

 

 

đ

Khoáng phi kim

 

 

 

 

 

e

Thiết bị vận tải

 

 

 

 

 

g

Thiết bị, máy móc

 

 

 

 

 

h

Khai khoáng

 

 

 

 

 

i

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

 

 

 

 

 

k

Dệt may và đồ da

 

 

 

 

 

l

Công nghiệp không xác định

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

a

Thương mại và Dịch vụ

 

 

 

 

 

b

Dân dụng

 

 

 

 

 

I.2

Phát tán từ nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Khai thác than

 

 

 

 

 

a

Khai thác than hầm lò

 

 

 

 

 

b

Khai thác than lộ thiên

 

 

 

 

 

2

Khai thác dầu và khí tự nhiên

 

 

 

 

 

a

Dầu

 

 

 

 

 

b

Khí tự nhiên

 

 

 

 

 

II

IPPU

 

 

 

 

 

II.1

Công nghiệp hóa chất

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất Amoniac

 

 

 

 

 

2

Quá trình sản xuất axit Nitric

 

 

 

 

 

II.2

Luyện kim

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất sắt thép

 

 

 

 

 

II.3

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 

 

 

 

 

1

Quá trình sử dụng chất chữa cháy

 

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

2. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông vận tải năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải hàng không

2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường bộ

3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường sắt

4. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận tải đường thủy

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

Tổng

I

GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

I.1

Các hoạt động tiêu thụ năng lượng

 

 

 

 

1

Hàng không

 

 

 

 

2

Đường bộ

 

 

 

 

3

Đường sắt

 

 

 

 

4

Đường thủy

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

3. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động chăn nuôi

2. Phát thải khí nhà kính từ sử dụng đất

3. Phát thải khí nhà kính từ các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2

4. Các hoạt động tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải/ hấp thụ

CO2

CH4

N2O

Tổng

I

AFOLU

 

 

 

 

I.1

Chăn nuôi

 

 

 

 

1

Tiêu hóa thức ăn

 

 

 

 

2

Quản lý chất thải vật nuôi

 

 

 

 

I.2

Đất

 

 

 

 

1

Đất rừng

 

 

 

 

2

Đất trồng trọt

 

 

 

 

3

Đất cỏ

 

 

 

 

4

Đất ngập nước

 

 

 

 

5

Đất ở

 

 

 

 

6

Đất khác

 

 

 

 

I.3

Các nguồn phát thải khác và phát thải ngoài CO2

 

 

 

 

1

Đốt sinh khối

 

 

 

 

2

Sử dụng vôi trong canh tác

 

 

 

 

3

Bón phân Ure

 

 

 

 

4

Phát thải N2O trực tiếp của đất

 

 

 

 

5

Phát thải N2O gián tiếp của đất

 

 

 

 

6

Phát thải N2O gián tiếp của quản lý chất thải vật nuôi

 

 

 

 

7

Canh tác lúa

 

 

 

 

II

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

 

 

1

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp

 

 

 

 

2

Tiêu thụ năng lượng trong lâm nghiệp

 

 

 

 

3

Tiêu thụ năng lượng trong thủy sản

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

4. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các bãi chôn lấp chất thải rắn

2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

4. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động xử lý và xả nước thải

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

Tổng

I

CHẤT THẢI

 

 

 

 

I.1

Phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn

 

 

 

 

1

Phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn được quản lý

 

 

 

 

2

Phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn không được quản lý

 

 

 

 

3

Phát thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn không được phân loại

 

 

 

 

I.2

Phát thải từ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

 

 

 

 

I.3

Phát thải từ thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

 

 

 

 

1

Thiêu đốt chất thải

 

 

 

 

2

Đốt lộ thiên chất thải

 

 

 

 

I.4

Xử lý và xả thải nước thải

 

 

 

 

1

Xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt

 

 

 

 

2

Xử lý và xả thải nước thải công nghiệp

 

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

5. Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng năm ...

I. Mô tả chung

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

2. Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

4. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

5. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm ...

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất xi măng

2. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất vôi

3. Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

4. Phát thải khí nhà kính từ tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

HFCs

Tổng

I

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

2

Quá trình sản xuất vôi

 

 

 

 

 

3

Quá trình sản xuất thủy tinh, kính xây dựng

 

 

 

 

 

II

Tiêu thụ năng lượng trong xây dựng

 

 

 

 

 

Đơn vị: nghìn tấn CO2tđ

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ...

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm ... so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

6. Mẫu báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

TÊN CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm...

I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

II. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

1. Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

III. Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

1. Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính (phương pháp thu thập số liệu, hệ số phát thải).

2. Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở.

3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

4. Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

 

 

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Hotline 09933096426 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính, Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Ms. Van Pham

Sales and Marketing Manager

Hotline: 0933096426 - 0931796188

Email: van.pham@iscvietnam.net - van.pham@tcivietnam.com 

Phone: 028 2226 8288

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image