Chứng nhận CE theo chỉ thị: CE MD, CE EMC, CE RED, CE PED, CE PPE

CE - Chỉ thị 2006/42/EC (MD)

ISC Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của ICG - Cơ quan Thông báo NB 2957, thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo mô-đun B theo các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 2006/42/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 17 tháng 5 năm 2006 về máy móc, sửa đổi Chỉ thị 95/16/EC, đã được triển khai thành luật Quy định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ba Lan ngày 21 tháng 10 năm 2008 về các yêu cầu thiết yếu đối với máy móc (Tạp chí Luật 199, mục 1228, đã được sửa đổi).

Những sản phẩm nào phải được chứng nhận tuân thủ Chỉ thị 2006/42/EC?

MD áp dụng cho các sản phẩm sau:

máy móc (theo quy định tại điểm “a” Điều 2 Chỉ thị);
thiết bị di động;
yếu tố an toàn;
phụ kiện nâng hạ;
dây xích, dây thừng và thắt lưng;
thiết bị truyền động cơ khí có thể tháo rời;
máy móc đã hoàn thiện một phần (theo định nghĩa tại chữ “b->g” Điều 2 Chỉ thị).

Việc chứng nhận các sản phẩm tuân theo Chỉ thị 2006/42/EC diễn ra như thế nào?

ICG Việt Nam tiến hành đánh giá sự phù hợp cho các nhóm sản phẩm nằm trong phạm vi ủy quyền và thông báo được cấp, có trên trang web Nando - Thông báo của ICG.

Quy trình đánh giá sự phù hợp được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn PN-EN ISO/IEC 17065 và bao gồm 6 giai đoạn chính, tức là:

  1. Nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp,
  2. Xem xét hồ sơ,
  3. Kế hoạch đánh giá sự phù hợp,
  4. Đánh giá sự phù hợp,
  5. Các quyết định trong quá trình
  6. Cấp giấy chứng nhận.

CE - Chỉ thị 2014/30/EU (EMC)

ISC Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của ICG - Cơ quan thông báo NB 2957, thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo mô-đun B theo các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 2014/30/EU ngày 26 tháng 2 năm 2014 về việc hài hòa hóa luật pháp của các Quốc gia Thành viên liên quan đến Khả năng tương thích điện từ, được đưa vào luật Ba Lan theo Đạo luật ngày 13 tháng 4 năm 2007 về khả năng tương thích điện từ. (tức là Tạp chí Pháp luật năm 2022, tiết 2233).

Những sản phẩm nào phải được chứng nhận tuân thủ Chỉ thị 2014/30/EU?

Chỉ thị EMC áp dụng cho thiết bị bao gồm mọi thiết bị hoặc hệ thống lắp đặt cố định.
Thiết bị được hiểu là bất kỳ thiết bị làm sẵn nào hoặc sự kết hợp của chúng có sẵn trên thị trường dưới dạng các đơn vị chức năng đơn lẻ dành cho người dùng cuối và có thể tạo ra nhiễu điện từ hoặc hoạt động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi những nhiễu loạn đó.

Hệ thống lắp đặt cố định được hiểu là sự kết hợp cụ thể của một số loại thiết bị và, nếu có, các thiết bị khác được lắp ráp, lắp đặt và dự định sử dụng lâu dài tại một địa điểm được xác định trước.

Chứng nhận sản phẩm tuân theo Chỉ thị 2014/30/EU tại ICG Việt Nam là gì?

ICG Việt Nam tiến hành đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm nằm trong phạm vi ủy quyền và thông báo được cấp, có trên trang web Nando - Thông báo của ICG.

Quy trình đánh giá sự phù hợp được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn PN-EN ISO/IEC 17065 và bao gồm 6 giai đoạn chính, tức là:

Nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp,
Xem xét đơn đăng ký,
Kế hoạch đánh giá sự phù hợp,
Đánh giá sự phù hợp,
Các quyết định trong quá trình
Vấn đề chứng chỉ

CE - Chỉ thị 2014/53/EU (RED)

ISC Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của ICG - Cơ quan thông báo NB 2957, thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo mô-đun B theo các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 2014/53/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc hài hòa hóa các quy định luật của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc cung cấp thiết bị vô tuyến trên thị trường và bãi bỏ Chỉ thị 1999/5/EC, được triển khai thành luật Ba Lan theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Số hóa ngày 17 tháng 6 năm 2016 về đánh giá sự tuân thủ của thiết bị vô tuyến với yêu cầu (Tạp chí Pháp luật năm 2016, mục 878).

Những sản phẩm nào phải được chứng nhận tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU?

CE RED áp dụng cho thiết bị vô tuyến, là sản phẩm điện hoặc điện tử cố ý phát hoặc nhận sóng vô tuyến nhằm mục đích liên lạc vô tuyến hoặc xác định vô tuyến hoặc sản phẩm điện hoặc điện tử phải được bổ sung thêm một bộ phận, chẳng hạn như ăng-ten, trong để cố ý phát hoặc thu sóng vô tuyến nhằm mục đích liên lạc vô tuyến hoặc định vị vô tuyến.

Việc chứng nhận các sản phẩm tuân theo Chỉ thị 2014/53/EU diễn ra như thế nào?

ICG Việt Nam tiến hành đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm nằm trong phạm vi ủy quyền và thông báo được cấp, có trên trang web Nando - Thông báo của ICG.

Quy trình đánh giá sự phù hợp được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn PN-EN ISO/IEC 17065 và bao gồm 6 giai đoạn chính, tức là:

Nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp,
Xem xét đơn đăng ký,
Kế hoạch đánh giá sự phù hợp,
Đánh giá sự phù hợp,
Các quyết định trong quá trình
Vấn đề chứng chỉ.

CE - Chỉ thị 2014/68/EU (PED)

ISC Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của ICG - Cơ quan thông báo NB 2957 thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo mô-đun B (loại sản xuất), B (loại thiết kế), C2, D, D1, E, E1, F, G, H1, phù hợp với các yêu cầu thiết yếu yêu cầu của Chỉ thị của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu 2014/68/EU ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc hài hòa hóa luật pháp của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc cung cấp thiết bị áp lực trên thị trường, được thực hiện thành luật Ba Lan bởi Quy định của Bộ trưởng Bộ Phát triển ngày 11 tháng 11 năm 2016 về yêu cầu đối với thiết bị áp lực và cụm thiết bị (Tạp chí Pháp luật năm 2019, mục 211).

Những sản phẩm nào phải được chứng nhận tuân thủ Chỉ thị 2014/68/EU?

PED áp dụng cho các thiết bị chịu áp lực như: bình chứa, đường ống, phụ kiện an toàn và phụ kiện áp suất, bao gồm các bộ phận được gắn vào các bộ phận chịu áp lực, nếu có, chẳng hạn như: mặt bích, vòi phun, kết nối, giá đỡ, vấu nâng.

Việc chứng nhận các sản phẩm tuân theo Chỉ thị 2014/68/EU diễn ra như thế nào?

ICG Việt Nam tiến hành đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm nằm trong phạm vi ủy quyền và thông báo được cấp, có trên trang web Nando - Thông báo của ICG.

Các quy trình đánh giá sự phù hợp cho từng mô-đun riêng lẻ đã được phát triển trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn PN-EN ISO/IEC 17065 và bao gồm 7 giai đoạn chính, tức là:

Nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp,
Xem xét đơn đăng ký,
Kế hoạch đánh giá sự phù hợp,
Đánh giá sự phù hợp,
Các quyết định trong quá trình
Cấp giấy chứng nhận,
Giám sát (nếu có).

CE - Quy định 2016/425 (PPE)

ISC Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của ICG - Cơ quan thông báo NB 2957, thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo mô-đun B, C2, D theo các yêu cầu thiết yếu của Quy định (EU) 2016/425 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 9 tháng 3, 2016 về thiết bị bảo hộ cá nhân và bãi bỏ Chỉ thị 89/686 /EEC của Hội đồng.

Những sản phẩm nào phải được chứng nhận tuân thủ Quy định (EU) 2016/425?

Quy định (EU) 2016/425 áp dụng cho thiết bị bảo hộ cá nhân, đó là:

a) thiết bị được thiết kế và sản xuất để một người đeo hoặc cầm nhằm bảo vệ khỏi một hoặc nhiều rủi ro đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của người đó;

b) các bộ phận có thể thay thế được của các biện pháp nêu tại điểm (a) cần thiết cho chức năng bảo vệ của chúng;

c) hệ thống kết nối với phương tiện nêu tại điểm (a) không được con người đeo hoặc cầm, được thiết kế để kết nối thiết bị với thiết bị bên ngoài hoặc với một điểm cố định ổn định, không nhằm mục đích gắn cố định và làm không cần lắp ráp trước khi sử dụng.

Chứng nhận sản phẩm tuân theo Quy định (EU) 2016/425 tại ICG Việt Nam là gì?

ICG Việt Nam tiến hành đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm nằm trong phạm vi ủy quyền và thông báo được cấp, có trên trang web Nando - Thông báo của ICG.

Các quy trình đánh giá sự phù hợp được phát triển trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn PN-EN ISO/IEC 17065 và bao gồm 7 giai đoạn chính, đó là:

Nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp,
Xem xét đơn đăng ký,
Kế hoạch đánh giá sự phù hợp,
Đánh giá sự phù hợp,
Các quyết định trong quá trình,
Cấp giấy chứng nhận,
Giám sát.

Quý khách cần hỗ trợ chứng nhận CE, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0933096426

Email: van.pham@iscvietnam.net

 

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms. Vân

skype

Điện thoại:0933096426

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image